Kopia z serwera sejmowego

3 kadencja Sejmu

Interpelacja posła Adama Stanisława Szejnfelda

Odpowiedź prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na interpelację nr 1432

w sprawie biurokratycznych i finansowych obciążeń przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem reformy ubezpieczeń społecznych

1. Czy pracodawcy zostali odpowiednio poinformowani o nowych obowiązkach przez Radę Ministrów i ZUS?

Współpraca ZUS z pracodawcami w zakresie zaprezentowania możliwie najszerszej wiedzy o nowych zasadach opłacania i naliczania składek rozpoczęła się na długo przed uchwaleniem reformy o systemie ubezpieczeń społecznych. Pierwsze spotkanie ZUS z Konfederacją Pracodawców odbyło się w sierpniu 1998 r. Przedmiotem ustaleń było wówczas m.in. włączenie konfederacji do współpracy w procesie szkoleń płatników składek. Pismo z prośbą o wskazanie firm współuczestniczących w szkoleniach pracodawców skierowano do konfederacji w dniu 26 sierpnia 1998 r., a zatem jeszcze przed uchwaleniem ww. ustawy. W grudniu 1998 r. i styczniu 1999 r. zrealizowano specjalne szkolenia dla kadry szkoleniowej konfederacji. Niezależnie od tego ZUS opracował i opublikował poradniki dla pracodawców jeszcze w listopadzie 1998 r., najpierw w systemie INTERNET. Drukowane poradniki były udostępniane płatnikom składek od 15 grudnia 1998 r. w formie wkładek do prasy i od 20 grudnia w formie broszur rozpowszechnianych nieodpłatnie poprzez placówki ZUS. Materiały były także upowszechniane wraz z płytami CD-ROM z programem PŁATNIK od 22 grudnia 1998 r. Łącznie od listopada do końca stycznia opublikowano ok. 2,2 mln kompletów poradników w formie broszur oraz ponad 1,5 mln w formie wkładek do prasy. Ponadto w styczniu br. opracowano specjalną kasetę zawierającą instruktaż dla płatników składek prowadzących działalność gospodarczą. Kaseta została wyemitowana w TVP1 w dniu 21 stycznia i jest wykorzystywana jako materiał instruktażowy w placówkach ZUS.

2. a) Ile czasu mieli pracodawcy na zapoznanie się z nowymi formularzami zgłoszeniowymi?

Projekty dokumentów ubezpieczeniowych zostały opublikowane po raz pierwszy 27 listopada 1998 r. w formie plików dostępnych w systemie INTERNET. Rozporządzenie wykonawcze ukazało się 12 grudnia 1998 r. Od 15 grudnia 1998 r. rozpoczęto szerokie upowszechnianie formularzy ubezpieczeniowych poprzez placówki ZUS.

b) Jaka jest ocena realizacji obowiązków pracodawców w zakresie wdrażania nowych rozwiązań?

Pracodawcy realizują swoje zobowiązania prawidłowo. Dokumenty przekazywane są głównie w formie papierowej. Do dnia 20 lutego dokumenty elektroniczne przesłane zostały przez 2,5 tys. płatników spośród 1800 tys. Dokumenty papierowe wypełniane manualnie stanowią ok. 70% wszystkich przesłanych dokumentów. Jakość dokumentów papierowych jest satysfakcjonująca - przewiduje się zwrot bardzo niewielkiej liczby dokumentów zgłoszeniowych. Pełną informację o jakości dokumentów można będzie podać ok. 10 marca, tj. po przetworzeniu wszystkich dokumentów rozliczeniowych przesłanych w lutym br. oraz w pierwszych dniach kwietnia - po przetworzeniu wszystkich dokumentów zgłoszeniowych.

3. Czy przygotowując nowy system informowania ZUS przez płatników składek były brane pod uwagę koszty przystosowania się pracodawców do nowych wymogów? Na ile były one szacowane?

Zadania związane z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek wykonują odpłatnie. Wynagrodzenia płatników składek określa się jako 0,1 procent kwoty tych świadczeń. Wysokość stopy procentowej oraz tryb rozliczenia tego wynagrodzenia określił, w drodze rozporządzenia, minister pracy i polityki socjalnej.

4. Czy ZUS jest przygotowany do rejestrowania składek na indywidualnych kontach od 1 lutego 1999 r.?

ZUS jest przygotowany do realizacji czynności niezbędnych z punktu widzenia reformy ubezpieczeń społecznych. Od 1 lutego ZUS rozpoczął akcję przetwarzania dokumentów zgłoszeniowych przekazywanych zgodnie z ustawą do 31 stycznia. Na pełne przetworzenie 40 mln dokumentów zgłoszeniowych wymagany jest pełny miesiąc dwuzmianowej pracy 37 ośrodków przetwarzania informacji. Równocześnie do 5 marca niezbędne jest wstępne przetworzenie dalszych 20 mln deklaracji i raportów imiennych dla rozliczenia FUS z budżetem państwa, Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Założenie kont indywidualnych będzie możliwe po pełnym zakończeniu przetwarzania dokumentów zgłoszeniowych, przewidywanym do końca marca br. W kwietniu przewiduje się przeprowadzenie akcji zakładania kont indywidualnych i pełnego rozliczenia składek na tych kontach.

ZUS zgodnie z planem realizuje proces zakładania kont indywidulanych.

5. Czy ZUS będzie gotowy do przekazywania składek do funduszy emerytalnych od 1 kwietnia 1999 r.?

Zgodnie z ustawą składki za kwiecień będą wpływać do ZUS od maja br. i wtedy niezbędne będzie przekazywanie ich do otwartych funduszy emerytalnych.

6. a) Kiedy będzie dostępna ostateczna wersja (bez wad i spełniająca wszystkie wymagania stawiane nie tylko przez ZUS, ale i płatników) programu komputerowego PŁATNIK?

Pełna wersja programu PŁATNIK jest rozprowadzana nieodpłatnie pomiędzy płatników od 4 lutego br. Wersja ta obejmuje wszystkie wcześniej zgłoszone uwagi, a ponadto umożliwia przesłanie do ZUS danych rozliczeniowych, które w opinii płatnika składek są prawidłowe, niezależnie od sugerowanych przez program zawartości pól. Tym samym program umożliwia wygenerowanie dowolnych danych, ich wydruk lub przesłanie do ZUS po zaszyfrowaniu przy pomocy programu PŁATNIK - TELETRANSMISJA. Nie przewiduje się wyemitowania wersji pod system Windows 3.11 ze względu na inną konstrukcję bibliotek systemowych nie obejmującą wielu istotnych funkcji. Należy zwrócić także uwagę na bardzo przemijający charakter wersji 3.11 - użytkownicy zostaną zmuszeni do zmiany generacji systemu przez rozwijającą się dynamicznie ofertę firmy Microsoft, a nie przez program PŁATNIK.

Nie przewiduje się też nieodpłatnego przekazywania wersji sieciowych lub wersji zorientowanych na max. 3% tych użytkowników komputerów, którzy nie korzystają z oferty Microsoft (np. Mc Intosh). W czasie, w którym niezbędne było przygotowanie programu, opracowanie do dla wszystkich użytkowników nie było w ogóle możliwe, a koszty przekroczyłyby wielokrotnie koszty przygotowania programu w wersji dla systemów WINDOWS 95, 98 i NT.

b) Jaka jest ocena pracy w tym zakresie firmy PROKOM?

Program PŁATNIK został opublikowany w 4 wersjach.

Pierwsza wersja została opublikowana w systemie INTERNET już 27 listopada, tj. przed ukazaniem się rozporządzeń określających postać dokumentów ubezpieczeniowych. Wersja ta miała umożliwić zapoznanie się z ogólnymi regułami działania i przede wszystkim umożliwić odpowiednio wczesne przystosowanie programów kadrowo-płacowych.

Wersja druga, opublikowana 21 grudnia bezpośrednio po ukazaniu się rozporządzeń wykonawczych, zawierała niezbędne korekty postaci dokumentów ubezpieczeniowych i umożliwiała pełne przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych.

Wersja trzecia opublikowana 21 stycznia br. obejmowała wszystkie funkcje związane z dokumentami rozliczeniowymi oraz związane z elektronicznym transferem dokumentów.

Ostatnia wersja była dystrybuowana nieodpłatnie w lutym br., wywołana została zapowiedzią zmiany wysokości składek na fundusz wypadkowy oraz na Fundusz Pracy.

Jak dotychczas firma PROKOM dynamicznie reaguje na potrzeby ZUS. Tym samym nie zasługuje na negatywną opinię. Liczba wersji programu PŁATNIK jest konsekwencją chęci dostarczenia płatnikom nieobowiązkowego, ale użytecznego narzędzia tak szybko, jak szybko było to możliwe.

Każdy, kto bliżej obserwuje rynek oprogramowania, zdaje sobie sprawę z tego, że żadne oprogramowanie nie jest pozbawione wad i błędów. Liczne wady oprogramowania największych firm nie wyeliminowały ich z rynku i co więcej nie przeszkodziły w zdobyciu dominującej pozycji. O sukcesie decyduje bowiem użyteczność programów oraz szybkość reakcji na ujawniane błędy. Program PŁATNIK stał się narzędziem wspomagającym rozliczanie składek u ogromnej liczby pracodawców - zdecydowała o tym użyteczność programu, która mamy nadzieję, będzie się rozszerzać.

Zakładamy jednak, że kolejne znowelizowane wersje nie będą eliminować możliwości użytkowania wersji wcześniejszych. Przewiduje się, że przede wszystkim rozwinięte zostaną funkcje związane z teletransmisją wyników działania programu oraz funkcje związane z pozyskiwaniem informacji pomocniczej. Zakładając, że korzystanie z nowych wersji nie będzie niezbędne, zwiększanie użyteczności programu jest elementem procesu rozwoju prowadzącego do ograniczenia globalnych nakładów ponoszonych przez płatników na obsługę zadań na nich nałożonych.

7. Czy przewiduje się uławienia w postaci ulg w zakupie programów, modemów, nagrywarek, drukarek komputerów i innego niezbędnego sprzętu, takich jak np. przy zakupie kas rejestrujących (fiskalnych)?

Odpowiedź na to pytanie wymaga przede wszystkim wyjaśnienia różnic w zakresie niezbędności i zakresu zastosowania kas fiskalnych i programu PŁATNIK.

Kasa fiskalna jest obowiązkowym wyposażeniem wskazanej grupy pracodawców. Program PŁATNIK nie jest obowiązkowym wyposażeniem żadnego pracodawcy. Wprowadzono go wyłącznie dla ułatwienia prac tam, gdzie preferowane jest użycie komputerów w procesie naliczania wysokości składek i wypełniania druków ubezpieczeniowych. Decyzja należy zawsze do płatnika.

Typowy program PŁATNIK dystrybuowany przez ZUS działa bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek zakupów na 90% platform komputerowych wykorzystywanych przez płatników. Płatnik może zdecydować się na zmianę platformy, opracowanie własnego programu lub manualne wypełnianie dokumentów.

Użyteczność funkcji dostarczanych przez program wzrasta w miarę jak wyposażenie komputera jest bardziej nowoczesne:

- brak drukarski nie eliminuje możliwości wykorzystania programu jako specjalizowanego, użytecznego kalkulatora,

- posiadanie drukarki mozaikowej nie eliminuje możliwości przekazania wydruku do ZUS, jednak zwiększa prawdopodobieństwo odrzucenia sprawozdania na skutek braku możliwości odczytu wyników przez zautomatyzowane linie technologiczne - odrzucenie sprawozdania jest znacznie mniej prawdopodobne w przypadku użycia drukarki laserowej lub atramentowej,

- brak modemu nie eliminuje możliwości przekazania wydruku przez pocztę lub bezpośrednio do ZUS - posiadanie modemu umożliwi jednak zaoszczędzenie czasu przeznaczonego na wysyłkę dokumentów papierowych,

- konieczność posiadania nagrywarek CD dotyczy wyłącznie największych płatników, dla których przesłanie modemem jest nieopłacalne.

Co najważniejsze, sprzęt przeznaczony dla programu PŁATNIK nie jest dedykowany dla tego programu. Program PŁATNIK może wymagać wykorzystywania sprzętu przez okres 2-5 godzin w miesiącu - pozostały czas to czas przeznaczony do nieograniczonego wykorzystania sprzętu komputerowego.

Wykorzystanie lepszych narzędzi prowadzących do zmniejszenia kosztów może wymagać poniesienia nakładów inwestycyjnych. Do pracodawcy należy to, czy opłaca się, czy nie opłaca się wykorzystanie nowszych narzędzi. Podobnie w przypadku programu PŁATNIK i PŁATNIK - TELETRANSMISJA. Pracodawca może podjąć różne decyzje dotyczące wykorzystywania lub niewykorzystywania poszczególnych funkcji programu. Możliwych wyborów jest wiele po to, aby każdy pracodawca mógł wybrać optymalne rozwiązanie. Decyzja zawsze należy do płatnika składek. Bezinwestycyjne rozliczanie się z obowiązków ubezpieczeniowych jest zawsze możliwe. Odwrócenie sytuacji, tj. uznanie, że bez programu nakłady pracy są znacznie większe, potwierdza jedynie użyteczność programu. Tym samym wprowadzenie programu PŁATNIK nie może być traktowane jako zwiększenie nakładów pracy lub kosztów pracodawcy.

Prezes ZUS

Stanisław Alot

Warszawa, dnia 26 lutego 1999 r.

Great Seal of Gdansk with mediewian ship e-mail:jastra@ jastra.com.pl

==============================

index http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / back to begin page