Z pola walki "Kaduka" o wplaty gotowkowe

Zalaczam moje pismo do ZUS. Moze komus sie przyda. 12.02. zlozylem w ZUS-e pismo odmawiajace placenia przelewami za taka prowizje jak zadaly banki i proszace o umozliwienie wplaty gotowkowej. Wczoraj dostalem odpowiedz. Cytuje:

"W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.1999 Zaklad Ubezpieczen Spolecznych o/Gdansk Inspekrorat w Sopocie wyjasnia, ze zgodnie z art.119 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. o systemie ubezpieczen spolecznych do przygotowania i zapewnienia platnikom skladek dostepu do formularzy dokumentow platniczych zobowiazane sa banki.

Podpisano Kierownik referatu Ogolnego
Malgorzata Majek"

Koniec cytatu

Nie komentuje tej odpowiedzi bo nie wiem czy to ja dostalem schizofrenii czy ktos inny. Przesylam tylko moja odpowiedz.
--

Marek Szymanski
"KADUK" s.c.
Poland
kaduksc na fs-samba.com.pl
kaduksc na friko.onet.pl

"KADUK" s.c.
ul.Paderewskiego 7
81-831 Sopot

Krystyna Sielska
Marek Szymański

Sopot 5 marca 1999r.

ZUS o/Gdańsk
Inspektorat w Sopocie
Al.Niepodległości 796
81-805 Sopot

W związku Waszym pismem datowanym na 01.03.1999r. informujemy, że w treści tego pisma nie ma odpowiedzi, mimo stwierdzenia, że jest to odpowiedź, ani ustosunkowania się do naszego pisma za˝rejestrowanego u Was w dniu 15.02.1999r L.dz.13. Pismo, które od Was otrzymaliśmy jest nie na te˝mat.

W związku z powyższym powołując się na art.47 pkt.5 oraz art.123 Ustawy z dnia 13 październi˝ka 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. Nr 137, poz. 887) powtórnie prosimy o umoż˝liwienie nam dokonania wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP w formie gotówkowej w kasie ZUS. Cytowana wyżej ustawa nie uniemożliwia ZUS-owi przyjmowania składek w formie go˝tówkowej. Zgodnie z art.47 pkt.8 w/w ustawy to "Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpiecze˝nia społeczne są zobowiązane do niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego syste˝mu rozliczeń elektronicznych." a nie płatnik. Ustawa nie zwalnia ZUS-u z obowiązku przyjmowania wpłat gotówkowych od płatników.

Równocześnie współwłaściciel spółki cywilnej nie może opłacić składek z konta spółki. Spółka cywilna jest odrębnym płatnikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 13 października 1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. Nr 137, poz. 887) niż współwłaściciel. Właścicielem konta są obaj wspólnicy, a nie jeden z nich. Dokonanie zapłaty z konta spółki cywilnej równałoby się płaceniu skła˝dek przez innego płatnika. Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą spółka cywilna nie jest zobowiązana do regulowania składek na ubezpieczenia społeczne za innych płatników.

Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że wymuszania wpłat przelewami bankowymi jest naru˝szeniem kodeksu postępowania administracyjnego. ZUS, jako państwowa jednostka organizacyjna, jest zmuszony, zgodnie z art. 5 par. 2 ust. 3 k.p.a., do stosowania norm kodeksu. Jedna z nich mówi, że or˝gany administracji państwowej (mieszczą się w tym i państwowe jednostki organizacyjne) "podejmują wszelkie kroki niezbędne do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny słuszny interes obywateli".
Czy nie jest słusznym interesem obywateli umożliwienie obywatelom uniknięcia dodatko˝wych kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, których ustawa w ogóle nie przewidziała?

Dodatkowo jako uzasadnienie słuszności naszego żądania umożliwienia nam dokonywania wpłat składek na ubezpieczenia społeczne powołujemy się na art.31 Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. Nr 137, poz. 887), który stwierdza między innymi, że do należności z tytułu składek stosuje się art.60 par.1 i art.61 par.1 ordynacji podatkowej.
Artykuł 60 par. ordynacji wyraźnie mówi,że za termin dokonania zapłaty podatku uważa się - przy zapłacie gotówką dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta.

Innymi słowy, ordynacja jak najbardziej daje prawo do opłacania podatku w kasie organu po˝datkowego i - analogicznie - składek w kasie ZUS.

Prosimy o pilne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Z poważaniem

Marek Szymański

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index do strony początkowej / to begin page