Prośba posła Michała Janiszewskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich

Konfederacja Polski Niepodległej - "Ojczyzna"
Poseł na Sejm RP
Michał Janiszewski
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8, tel. (0 22)6942130, fax 6942454, pok.179


Warszawa, dnia 7 lutego 2000 roku.

Pan
Adam Zieliński
Rzecznik Praw Obywatelskich

Wnoszę o rozważenie możliwości zaskarżenia biurokratycznych procedur wprowadzonych i realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizując program Informatyzacji Reform Społecznych - wprowadził nowe procedury postępowania - obarczające obywatela koniecznością udowodnienia płatności składek na rzecz ZUS.

Każdorazowo zatem, przy ubieganiu się o zasiłek chorobowy, zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS i innych procedurach administracyjnych - obywatel musi udowodnić swoją rzetelność podatkową w stosunku do ZUS. Przerzucenie na obywatela obowiązków ciążących na administracji państwowej i obarczenie go czynnościami, za które administracja ta jest odpowiedzialna i wynagradzana - jest nadużyciem i działaniem bez precedensu

Zmuszanie choryc ludzi, aby przed wypłatą należnego im zasiłku chorobowego udowodnili, że mają wszystkie składki uregulowane w terminie - jest przejawem biurokratycznego bubla, bałaganu i braku nadzoru nad ZUS oraz wprowadzoną reformą ubezpieczeń społecznych. Procedury te są dotkliwe dla całego społeczeństwa - dlatego wnoszę jak na wstępie i proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Z poważaniem

Poseł na Sejm RP

Michał Janiszewski

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index do strony początkowej / to begin page