ZAŁĄCZNIK III

Chronione gatunki fauny

Kręgowce

Mammalia (ssaki)

INSECTIVORA (owadożerne)

Erinaceidae (jeżowate)
Erinaceus europaeus (jeż)

Soricidae
wszystkie gatunki

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae (mroczkowate)
Pipistrellus pipistrellus (karlik malutki)

DUPLICIDENTATA

Leporidae (zającowate)
Lepus timidus (zając bielak)
Lepus capensis (europaeus) (zając szarak)

RODENTIA (gryzonie)

Sciurdae (wiewiórkowate)
Sciurus vulgaris (wiewiórka pospolita)
Marmota marmota (świstak)

Castoridai (bobrowate)
Castor fiber (bóbr europejski)

Gliridae (popielicowate)
wszystkie gatunki

Microtidae

Microtus ratticeps (oeconomus) (nornik północny)
Microtus nivalis (librunii) (nornik śnieżny)
Microtus cabrerae

CETACEA (walenie)
wszystkie gatunki nie wymienione w załączniku II

CARNIVORA (drapieżne)

Mustelidae (łasicowate)
Meles meles (borsuk)
Mustela erminea (gronostaj)
Mustela nivalis (łasica)
Putorius (Mustela) putorius (tchórz)
Martes martes (kuna leśna)
Martes foina (kuna domowa)
Vormela peregusna

Viverridae
wszystkie gatunki

Felidae (kotowate)
Lynx lynx (ryś)

Phocidae (fokowate)
Phoca vitulina (foka pospolita)
Pusa (Phoca) hispida (foka obrączkowa)
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) 
Erignathus barbatus
Halichoerus grypus
Cystophora cristata

ARTIODACTYLA (parzystokopytne)

Suidae (świniowate)
Sus scrofa meridionalis (dzik)

Cervidae (jeleniowate)
wszystkie gatunki

Bovidae (pustorogie)
Ovis aries (musimon, ammon) (muflon)
Capra ibex
Capra pyrenaica
Rupicapra rupicapra (kozica)

Aves (ptaki)

wszystkie gatunki nie wymienione w załączniku II, z wyjątkiem:

Larus marinus (mewa siodłata)
Larus fuscus (mewa żółtonoga)
Larus argentatus (mewa srebrzysta)
Columba palumbus (gołąb grzywacz)
Passer domesticus (wróbel)
Sturnus vulgaris (szpak)
Garrulus glandarius (sójka)
Pica pica (sroka)
Corvus mondedula (kawka)
Corvus frugilegus (gawron)
Corvus corone (?) (wrona)

Reptilia (gady)

wszystkie gatunki nie wymienione w załączniku II

Amphibia (płazy)

wszystkie gatunki nie wymienione w załączniku II

Pisces (ryby)

PETROMYZONIFORMES (minogokształtne)

Petromyzonidae (minogowate)
Eudontomyzon hellenicum
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon vladykovi
Lampetra fluviatilis (minog rzeczny)
Lampetra planeri (minog strumieniowy)
Lampetra zanandreai
Petromyzon marinus (minog morski)

ACIPENSERIFORMES (jesiotrokształtne)

Acipenseridae (jesiotrowate)
Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus
Acipenser sturio (jesiotr zachodni)
Huso huso

CLUPEIFORMES (śledziokształtne)

Clupeidae (śledziowate)
Alosa alosa (aloza)
Alosa fallax (parposz)    (fallox ..??? 
Alosa pontica

SALMONIFORMES 

Coregonidae
Coregonus (sielawa, sieja, itp)
wszystkie gatunki

Thymallidae (lipieniowate)
Thymallus thymallus (lipień)

Salmonidae
Hucho hucho (głowacica)
Salmo salar*  (łosoś)

____________________
* Postanowienia do tego załącznika nie obejmują łososia w wodach morskich.

CYPRINIFORMES (karpiokształtne)

Cyprinidae (karpiowate)
Abramis ballerus
Abramis sapa
Abramis vimba
Alburnoides bipunctatus (piekielnica)
Alburnus albidus 
Aspius aspius (boleń)
Barbus bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis (brzanka)
Barbus microcephalus
Barbus peloponesis
Barbus plebejus
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma genei
Chondrostoma kneri
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus (świnka)
Chondrostoma phoxinus
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma soetta
Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma willkommi
Gobio albipinnatus (kiełb białopłetwy)
Gobio kessleri (kiełb Kesslera)
Gobio uranscopus
Leucaspius delineatus (słonecznica) (*Z)
Leucaspius stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus lucumotis
Leuciscus microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus soufia
Leuciscus svallize
Leuciscus turskyi
Leuciscus ukliva
Pachychilon pictum
Pelecus cultratus (ciosa)
Phoxinellus adspersus
Phoxinellus hispanicus
Pseudophoxinus marathonicus
Pseudophoxinus stymphalicus
Rhodeus sericeus (różanka)
Rutilus alburnoides
Rutilus arcasii
Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio

Cobitidae (piskorzowate)
Cobitis elongata
Cobitis hassi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis taenia (koza)
Cobitis trichonica
Misgurmis fossilis (piskorz)
Sabanejewia aurata
Sabanejewia calderoni

SILURIFORMES

Siluridae
Siluris aristotelis
Siluris glanis

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus

GASTEROSTEIFORMES (ciernkokształtne)

Syngnathidae (igliczniowate)
Syngnathus abaster
Syngnathus nigrolineatus

Gasterosteidae (ciernikowate)
Pungitius hellenicus
Tuntitius platygaster

SCORPAENIFORMES

Cottidae (głowaczowate)
Cottus poecilopus (głowacz pręgopłetwy)
Myoxocephalus quadricornis (kur rogacz)

PERCIFORMES (okoniokształtne)

Percidae (okoniowate)
Gymnocephalus Baloni
Gymnocephalus schraetzer
Stizostedion volgense
Zingel zingel
Zingel streber

Blenniidae
Blennius fluviatilis

Gobiidae (babkowate)
Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrman
Gobius thressalus
Padogobius panizzai
Padogobius martensi
Pomatoschistus canestrini
Pomatoschistus microps (babka piaskowa)
Pomatoschistus minutus (babka mała)
Proterorhinus marmoratus

Bezkręgowce

ARTHROPODA

INSECTA (owady)

Coleoptera
Lucanus cervus (jelonek rogacz)

Lepidoptera
Graellsia isabellae

CRUSTACEA (skorupiaki)

Decapoda (dziesięcionogi)
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium

MOLLUSCA (mieczaki)

GASTROPODA (ślimaki)

Stylommatophora
Helix pomatia (ślimak winniczek)

BIVALVIA (małże)

Unionida
Margaritifera margaritifera (skójka perłorodna)
Unio elongatulus
Microcondymaea compressa

ANNELIDA (pierścienice)

HIRUDINEA (pijawki)

Arhynchobdellae
Hirudo medicinalis (pijawka lekarska)


Tłumaczenie jest moje i wcale nie jest doskonałe.
Proszę o uwagi i uzupełnienia. Dziękuję.
Barbara Głowacka jastra@ jastra.com.pl

============================== Okręt w herbie

index do strony początkowej / to begin page