Warszawa, 1997-10-16

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSOW, DEPARTAMENT RACHUNKOWOSCI
DR-I/JDa/AS/386/97

write  / napisz do Barbara Glowacka,
Dyrektor
Przedsiebiorstwa Jastra Sp. z o.o.,
ul. Powstancow Warszawskich 202a,
80-162 Gdansk-Wrzeszcz 6

W odpowiedzi na pismo z dnia 1997.10.91. w sprawie kosztow badania bilansu firmy Departament Rachunkawosci wyjasnia, ze zasady wykonywania zawodu bieglego rewidenta okreslaja:

- ustawa z dnia 13 pazdziernika 1994 r. o bieglych rewidentach i ich samorzadzie (Dz.U. nr.121, poz.592 z pozn.zm.),

- uchwala nr 144/66/96 Krajowej Rady Bieglych Rewidentow z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta powzieta w porozumieniu z Ministrem Finansow (Biuletyn KIBR nr 30 z 1996 r.),

- uchwala Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Bieglych Rewidentow w sprawie zasad etyki zawodowej bieglych rewidentow (Biuletyn KIBR nr 30 z 1996 r.).

Natomiast warunki i zasady zawierania umow cywilnoprawnych normuja przepisy kodeksu cywilnego.

Warunkiem niezbednym przy zawieraniu umow pomiedzy jednostka ktorej sprawozdanie finansowe ma byc badane, a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdan finansowych jest znajomosc w/wym regulacji prawnych zarowno przez zleceniodawce jak i zleceniobiorce.

W zwiazku z powyzszym niezrozumiala dla Departamentu Rachunkowosci jest tresc par.2 pkt. 3 zalaczonej do karespondencji umowy, aczkolwiek umowa ta zostala przez zleceniodawce podpisana, bowiem pkt 2 normy Nr 1 "Ogolne zasady badania rocznych sprawozdan finansowych" wyraznie stwierdza, ze za przeprowadzone badanie rocznego sprawozdania finansowego odpowiada podmiot uprawniony.

Dlatego tez zastrzezenie wylaczenia odpowiedzialnosci za ewentualne uchybienia powstale przy wykonywaniu zlecenia jest niewazne z mocy prawa, tym bardziej, ze na podstawie art.l2 ust.2 pkt 3 ustawy o bieglych rewidentach i ich samorzadzie, podmioty uprawnione do badania sprawozdan finansowych obowiazane sa dokonac ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu wykonywania zawodu. Jednoczesnie art.17 w powiazaniu z art. 31 w/w ustawy zawiera odpowiedzalnosc i sankcje powstale na skutek nie przestrzegania obowiazujacych przepisow prawa oraz zasad etyki i norm wykonywania zawodu w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych.

Poza tym przed podpisaniem tego rodzaju istotnej d1a jednostki umowy nalezaloby skorzystac rowniez z konsultacji prawnej, w celu ustalenia czy warunki umowy sa korzystne dla obu stron. W mysl bowiem art. 353' kodeksu cywilnego "strony zawierajace umowe moga ulozyc stosunek prawny wedlug swego uznania, byleby jego tresc lub cel nie sprzeciwialy sie wlasciwosci stosunku, ustawie ani zasadom wspolzycia spolecznego".

Powyzsza zasada swobody umow zezwala stronom dowolnie decydowac o zawiazaniu i tresci laczacego ja stosunku umownego, do ktorej nalezy miedzy innymi zawarte w w/w umowie zadatek oraz okreslenie warunkow, terminu i sposobu platnosci.

Poniewaz korespondencja Pani przeslana zostala rowniez na adres Krajowej Izby Bieglych Rewidentow, do ktoej zadan - zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 5 ustawy o bieglych rewidentach i ich samorzadzie - nalezy sprawowanie nadzoru nad nalezytym wykonywaniem zawodu przez czlonkow Izby i przestrzeganiem przez nich etyki zawodowej, sadze ze Krajowa Izba Bieglych Rewidentow pouczy dodatkowo bieglych rewidentow - w oparciu o naplywajace do Niej sygnaly - o ciazacym na bieglych rewidentach obowiazku przestrzegania przepisow prawa w zakresie wykonywania zawodu bieglego rewidenta.

Z Powazaniem

Dyrektor Departamentu

(Bozena Lisiecka-Zajac)

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page