GLOWNY URZAD CEL
DEPRRTAMENT SKLADOW I AGENCJI CELNYCH

Warszawa 1998.03.27
DSA-II-4900-42/98

write  / napisz do Przedsiebiorstwo Jastra Spolka z o. o.,
ul. Powstancow Warszawskich 202a,
80-169 Gdansk

W nawiazaniu do pisma z dnia 13.02.1998r. uprzejmie informuje, ze brak jest, w ustawie z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 ze zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, wymogu dolaczania do upowaznien dokumentow zalozycielskich reprezentowanej osoby, co nie wyklucza, ze powyzsze dokumenty moga byc zadane jako dokument zalaczany do zgloszenia celnego, badz w trakcie sprawowania kontroli.

W wypadku, gdy agencja celna dokonuje czynnosci na podstawie wadliwego upowaznienia (np. brak podpisow wlasciwych osob upowaznionych do reprezentowania podmiotu) dziala ona we wlasnym imieniu i na swoja rzecz (art. 255 Kodeksu celnego). Weryfikacja upawaznienia jest wewnetrzna sprawa agencji celnych.

Jednoczesnie uprzejmie informuje, ze dokumenty, jakie nalezy dolaczyc do zgloszenia zostaly wymienione w zarzadzeniu Prezesa Glownego Urzedu Cel z dnia 23 wrzesnia 1997r. w sprawie deklaracji skroconych i zgloszen celnych (M.P. Nr 72, poz.690).

p.o. Dyrektora Departamentu mgr.inz. Miroslawa Zelent

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page