write  / napisz do Główny Urząd Ceł odwraca kota ogonem

Główny Urząd Ceł
Departament Przeznaczeń Celnych
00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12
Skrytka Pocztowa 30

Warszawa, 1998.10.13

DPC-I-540-126/98/9419

"Jastra" Sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawskich 202 a
80-162 Gdańsk-Wrzeszcz

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.1998r., dotyczące nadesłanej Państwu przez kontrahenta zagranicznego z Niemiec przesyłki pocztowej zawieraj ącej uszczelki z tworzywa sztucznego, Departament Przeznaczeń Celnych Głównego Urzędu Ceł - Wydział I uprzejmie informuje, iż w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 09.01,1997r. Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 z późniejszymi zmianami.

Wyjaśniamy, iż z akt sprawy wynika, że ww. przesyłka nr 68571 nadeszla w dniu 09.07.1998 r.
W związku z tym Urząd Przewozu Poczty - Oddział Wymiany Zagranicznej, pismem z dnia 10.07.1998r. znak WZC - 4415, zawiadomil Państwa. o powyższym fakcie nadmieniając m.in., iż przesyłka winna być zgłoszona do procedury celnej w terminie 20 dni od daty złożenia deklaracji skróconej. (Zgodnie bowiem z art. 48 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego każda osoba jest zobowiązana do dokonania czynności oraz dostarczenia organowi celnemu dokumentów niezbędnych do nadania przeznaczenia celnego towarom objętym deklaracją skróconą w terminie 20 dni od daty zlożenia deklaracj i skróconej w wypadku towarów przewożonych drogą inną niż morska.
Natomiast stosownie do postanowień art. 269 Kodeksu celnego organ celny wszczyna postępowanie z urzędu w sprawach dotyczących towaru.

Zgodnie z art. 262 ustawy Kodeks celny do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy dzialu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz,U. nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego.

Zgodnie z powyższym Dyrektor Urzędu Celnego w Gdyni postanowieniem z dnia 10.a7.1998 r., wydanym na podstawie art. 165 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (w myśl którego wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia) wszczął z urzędu postępowanie celne w sprawie towaru przywoźonego na polskl obszar celny w ruchu pocztowym w przesyłce nr 68571 nadesłanej z Niemiec.

W uzasadnieniu tego postanowienia organ celny wyjaśnił, iż strona zobowiązana jest do zgloszenia ww. towaru do określonej procedury celnej oraz poinformowal jakie w tym celu winny być przedstawione dokumenty, powołując odpowiednie przepisy prawa celnego.

Należy stwierdzić iż ww. postanowienie Dyrektora UC w Gdyni zostało wydane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W odpowiedzi na zarzuty Pańswa zawarte w wyżej powołanym piśmie z dnia 02.09.1998 r. wyjaśniamy co następuje.

Odnośnie kwestii dotyczącej przesyłania Państwu pism listem poleconym zamiast telefaksem pragniemy zauważyć, iż stosownie do postanowień art. 144 Ordynacji podatkowej organ podatkowy ( celny) doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez upoważnione osoby.

Odnośnie kwestii dotyczącej żądania przez organ celny faktury oraz informacj i o warunkach dostawy informujemy, że stosownie do postanowień art. 64 § 2 ustawy Kodeks celny do zgłoszenia celnego zgłaszający powinien dołączyć dokumenty, których przedstawienie jest wymagane do objęcia towaru procedurą celną, do której jest zgłaszany.

Zgodnie zaś z § 168 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23ˇ09.1997r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych - do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć w szczególności fakturę, z zastrzeżeniem § 188.

W myśl natomiast § 166 ust. 2 zdanie pierwsze - faktura lub inny dokument slużący do ustalenia wartości celnej powinny być złożone w oryginale.
Ponadto nadmienia się, iż kwestię dotyczącą określenia wartości celnej towarów regulują przepisy art. 23 - 31 ustawy Kodeks celny.

Odnośnie kwestii nie zastosowania przez organ celny zwolnienia ww. uszczelek od cła na podstawie art. 190 § 1 pkt 14 Kodeksu celnego zauważa się, że z akt sprawy wynika, iż w dniu 06.08.1998r. Pan Jacek Jagiełłowicz - upoważniony przez Spólkę "Jastra" do zgłaszania tovuarów do odprawy celnej w imporcie - zgłosił na formularzu JDA ww. uszczelki z tworzywa sztucznego do procedury dapuszczenia do obrotu. Zgłaszając ww. towar do procedury dopuszczenia do obrotu Strona nie wnioskowała o jego zwolnienie od cła na podstawie art. 190 § 1 pkt 14 Kodeksu celnego. (Zgodnie z tym przepisem przywóz towarów w ramach ustanowionych norm zwolniony jest od cla, jeżeli przedmiotem przywozu są wzory, modele, próbki i materiały nie mające wartości handlowej, służące do reklamy lub akwizycji, przywiezione w niewielkich ilościach przez podmiot prowadzący działalnaść gospodarczą).

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż zapis "sample without value" ma liście przewozowym nie może stanowić wystarczającej podstawy do uzyskania zwolnienia od cła sprowadzonego towaru. Strona, żądając uznania towaru za wolny od cła, winna powołać przepis, na podstawie którego wnosi o jego zwolnienie oraz przedłożyś dokumenty i wyjaśnienia popierające taki wniosek.

Zauważamy także, iż z materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie wynika, Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług remontowo-budowlanych. Ww. uszczelki wykorzystywane są przez spółkę do prowadzenia tej działalności, nie stanowią natomiast materiału służącego do reklamy bądź akwizycji. Ponadto towary te posiadają wartość handlową (potencjalnie mogą być przedmiotem sprzedaży w normalnych warunkach obrotu), a więc nie spełniają przesłanek art. 190 § 1 pkt 14 ustawy Kodeks celny do uznania ich za wolne od cła.

Stosownie do postanowień art. 65 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego organ celny przyjmuje zgłoszenie celne, jeżeli: zgłoszenie celne odpowiada uvymogom określonym w art. 64, natomiast w myśl § 3 tego przepisu przyjęcie zgłoszenia celnego powoduje z mocy prawa:
1) objęcie towaru procedurą celną,
2) określenie kwoty wynikającej z długu celnego,
chyba że w sprawie zostanie wydana decyzja rozstrzygająca inaczej o przeznaczeniu celnym towaru lub kwocie wynikającej z długu celnego.

W związku z powyższym organ I instancji, przyjąl ww. zgłoszenie celnego z dnia 06.08.1998r. zawarte w JDA nr 040900/00/003239, tym samym towary te zostaly objęte procedurą dopuszczenia do obrotu oraz została określona kwota wynikającą z długu celnego.

Mając powyższe na uwadze Główny Urząd Ceł stoi na stanowisku, iż postępowanie Urzędu Celnego w Gdyni było prawidlowe, tym samym brak podstaw do uwzględnienia roszczeń Spółki "Jastra" w kwestii zwrotu poniesionych przez Stronę kosztów związanych z odprawą celną ww. przesyłki.

W szczególności nie znajduje tu zastosowania art. 71 ust. 1 Konstytucji RP wskazany przez Państwa w ww. piśmie z dnia 02.09.1998 r. W myśl bowiem tego przepisu "Państwo w swojej polityce spałecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacj i materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych".

p.o. WCEDYREKTORA DEPARTAMENTU
Jolanta Sokołowska

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index do strony początkowej / to begin page