write  / napisz do Oslupienie - czego oni chca?

Glowny Urzad Cel
Departament Przeznaczen Celnych
00-916 Warszawa, ul. Swietokrzyska 12
Skrytka Pocztowa 30
Warszawa, 1998.09.21

DPC-I-540-126/98/9419

"Jastra" Sp. z o.o.
ul. Powstancow Warszawskieh 202 a
80-162 Gdansk-Wrzeszcz

W zwiazku z pismem z dnia 02.09.1998 r. w sprawie dokonanej przez Urzad Gelny w Gdyni odprawy przesylki pocztowej (dotyczy JDA nr 040900/00/003239 z dnia 06.08.1998r.) Departament Przeznaczen Celnych Glownego Urzedu Cel - Wydzial I uprzejmie prosi o nadeslanie pelnomocnictwa dla Pani Barbary Glowackiej (osoby, ktora podpisale wyzej powolane pismo) do reprezentowania Spolki w postepowaniu przed Prezesem Glownego Urzedu Cel.

Pelnomocnictwo winno byc udzielone przez osoby upowaznione do reprezentowania Spolki (zgodnie z dokumentami Spolki).

Z posiadanego przez tutejszy Departament wypisu z rejestru handlowego "Jastra" Sp. z o. o. wynika, ze do reprezentowania Spolki upowazniony jest Pan Andrzej Glowacki.

W przypadku zmiany w reprezentacji Spolki prosimy o nadeslanie aktualnego wypisu z rejestru handlowego.

Nadmieniamy, iz do pelnomocnictwa nalezy dolaczyc oplate skarbowa (w znaczkach oplaty skarbowej ) w wysokosci 3 zl, stosownie do przepisow rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 09.12.1994r. w sprawie oplaty skarbowej (Dz. U. nr 136 poz. 706).

Jednoczesnie uprzejmie infarmujemy, iz zgodnie z art. 169 par. 1 ustawy z d nia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z pozniejszymi zmianami) jezeli podanie nie spelnia wymogow okreslonych przepisami prawa, organ podatkowy (celny) wzywa wnoszacego podanie do usuniecia brakow w terminie 7 dni, z pouczeniem, ze niewypelnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

W zwiazku z powyzszym prosimy o nadeslanie ww. dokumentu w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Uprzejmie wyjasniamy, iz w przypadku braku odpowiedzi w tym terminie pismo z dnia 02.09.19988r. pozostanie bez rozpatrzenia. Przy udzielaniu odpowiedzi prosimy o powolanie sie na numer naszego pisma.

Radca mgr. Marta Pogorna

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page