Prawo Lowiecke - fragmenty

......

Rozdzial 10 : Przepisy karne

----

Art. 51.1. Kto:

1 ) strzela do zwierzyny w odleglosci mniejszej niz 500 m od miejsca zebran publicznych w czasie ich trwania lub w odleglosci mniejszej niz 100 m od zabudowan mieszkalnych,

2) wybiera jaja, piskleta lub niszczy gniazda ptaków lownych,

3) przetrzymuje zwierzyne bez odpowiedniego zezwolenia,

4) pozyskuje zwierzyne inna lub w wiekszej liczbie, niz przewiduje upowaznienie wydane przez dzierzawce lub zarzadce obwodu lowieckiego,

5) niszczy urzadzenia lowieckie

- podlega karze grzywny.

2. W przypadkach okreslonych w ust.1 orzekanie nastepuje w trybie przepisów o postepowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 52. Kto:

1) wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzedzia i urzadzenia okreslone w art. 53 pkt 5, a sluzace z przeznaczenia do klusownictwa,

2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierzat lownych,

3) bez posiadania koncesji wprowadza do obrotu zwierzyne zywa lub mieso zwierzyny ubitej,

4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszance,

5) sprawujac zarzad z ramienia dzierzawcy, a w obwodach nie wydzierzawionych z ramienia zarzadcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie lowieckim pozyskania zwierzyny

- podlega karze pozbawienia wolnosci do roku, ograniczenia wolnosci albo grzywny.

Art. 53. Kto:

1) poluje na przelotne ptactwo lowne na wybrzezu morskim w pasie 3000 m od brzegu w glab morza lub 5000 m w glab ladu,

2) poluje z chartami lub ich mieszancami,

3) poluje w czasie ochronnym,

4) poluje nie posiadajac uprawnien do polowania,

5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomoca broni i amunicji innej niz mysliwska, srodków i materialów wybuchowych, trucizn, karmy o wlasciwosciach odurzajacych, sztucznego swiatla, lepów, wnyków, zelaz, (sieci - w nowelizacji 1997 wyraz skreslony), dolów, samostrzalów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych srodków,

6) nie bedac uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny - podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 5.

Great Seal of Gdansk with mediewian
ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / back to begin page