KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 97 poz.483 z dnia 16 lipca 1997r.)

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspolnym wszystkich obywateli.

Art. 4. 1. Wladza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nalezy do Narodu.

Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeze niepodleglosci i nienaruszalnosci swojego terytorium, zapewnia wolnosci i prawa czlowieka i obywatela oraz bezpieczenstwo obywateli, strzeze dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochrone srodowiska, kierujac sie zasada zrownowazonego rozwoju.

Art. 7. Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyzszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiazacego ja prawa miedzynarodowego.

Art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnosc tworzenia i dzialania zwiazkow zawodowych, organizacji spoleczno-zawodowych rolnikow, stowarzyszen, ruchow obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszen oraz fundacji.

Art. 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwolujacych sie w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk dzialania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a takze tych, ktorych program lub dzialalnosc zaklada lub dopuszcza nienawisc rasowa i narodowosciowa, stosowanie przemocy w celu zdobycia wladzy lub wplywu na polityke panstwa albo przewiduje utajnienie struktur lub czlonkostwa.

Art. 31. 1. Wolnosc czlowieka podlega ochronie prawnej.

Art. 32. 1. Wszyscy sa wobec prawa rowni. Wszyscy maja prawo do rownego traktowania przez wladze publiczne.

Art. 35. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim nalezacym do mniejszosci narodowych i etnicznych wolnosc zachowania i rozwoju wlasnego jezyka, zachowania obyczajow i tradycji oraz rozwoju wlasnej kultury.

Art. 47. Kazdy ma prawo do ochrony prawnej zycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim zyciu osobistym.

Art. 49. Zapewnia sie wolnosc i ochrone tajemnicy komunikowania sie. Ich ograniczenie moze nastapic jedynie w przypadkach okreslonych w ustawie i w sposob w niej okreslony.

Art. 54. 1. Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzialalnosci organow wladzy publicznej oraz osob pelniacych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje rowniez uzyskiwanie informacji o dzialalnosci organow samorzadu gospodarczego i zawodowego a takze innych osob oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuja one zadania wladzy publicznej i gospodaruja mieniem komunalnym lub majatkiem Skarbu Panstwa.

Art. 63. Kazdy ma prawo skladac petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgoda do organow wladzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zwiazku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wnioskow i skarg okresla ustawa.

Art. 68. 1. Kazdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Art. 74. 1. Wladze publiczne prowadza polityke zapewniajaca bezpieczenstwo ekologiczne wspolczesnemu i przyszlym pokoleniom.

Art. 76. Wladze publiczne chronia konsumentow, uzytkownikow i najemcow przed dzialaniami zagrazajacymi ich zdrowiu, prywatnosci i bezpieczenstwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony okresla ustawa.

Art. 77. 1. Kazdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka zostala mu wyrzadzona przez niezgodne z prawem dzialanie organu wladzy publicznej.

Art. 78. Kazda ze stron ma prawo do zaskarzenia orzeczen i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjatki od tej zasady oraz tryb zaskarzania okresla ustawa.

Art. 79. 1. Kazdy, czyje konstytucyjne wolnosci lub prawa zostaly naruszone, ma prawo, na zasadach okreslonych w ustawie, wniesc skarge do Trybunalu Konstytucyjnego w sprawie zgodnosci z Konstytucja ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie ktorego sad lub organ administracji publicznej orzekl ostatecznie o jego wolnosciach lub prawach albo o jego obowiazkach okreslonych w Konstytucji.

Art. 80. Kazdy ma prawo wystapienia, na zasadach okreslonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolnosci lub praw naruszonych przez organy wladzy publicznej.

Art. 81. Praw okreslonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art. 74-76 mozna dochodzic w granicach okreslonych w ustawie.

Art. 82. Obowiazkiem obywatela polskiego jest wiernosc Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspolne.

Art. 83. Kazdy ma obowiazek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 86. Kazdy jest obowiazany do dbalosci o stan srodowiska i ponosi odpowiedzialnosc za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialnosci okresla ustawa.

Art. 87. 1. Zrodlami powszechnie obowiazujacego prawa Rzeczypospolitej Polskiej sa: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miedzynarodowe oraz rozporzadzenia.

Art. 88. 1. Warunkiem wejscia w zycie ustaw, rozporzadzen oraz aktow prawa miejscowego jest ich ogloszenie.

Art. 91. 1. Ratyfikowana umowa miedzynarodowa, po jej ogloszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi czesc krajowego porzadku prawnego i jest bezposrednio stosowana, chyba ze jej stosowanie jest uzaleznione od wydania ustawy.

Art. 118. 1. Inicjatywa ustawodawcza przysluguje poslom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrow.

Art. 125. 1. W sprawach o szczegolnym znaczeniu dla panstwa moze byc przeprowadzone referendum ogolnokrajowe.

Art. 188. Trybunal Konstytucyjny orzeka w sprawach:

Art. 241. 1. Umowy miedzynarodowe ratyfikowane dotychczas przez Rzeczpospolita Polska na podstawie obowiazujacych w czasie ich ratyfikacji przepisow konstytucyjnych i ogloszone w Dzienniku Ustaw, uznaje sie za umowy ratyfikowane za uprzednia zgoda wyrazona w ustawie i stosuje sie do nich przepisy art. 91 Konstytucji, jezeli z tresci umowy miedzynarodowej wynika, ze dotycza one kategorii spraw wymienionych w art. 89 ust. 1 Konstytucji.

Great Seal of
Gdansk with mediewian ship ==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / to begin page