Warszawa 2001.02

MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Departament Rybołówstwa
RYB-ZS-051- 313/20001

Pani
Barbara Głowacka
Gdańsk

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 24.01.br. w sprawie połowów ryb przy użyciu prądu elektrycznego, uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniami Konwencji Berneńskiej "O ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk", którą nasz kraj ratyfikował w 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263 i Dz. U. z 2000 r. Nr 12, póz. 154) zabroniony jest połów ryb przy użyciu prądu zmiennego. W związku z tym wykorzystywanie do tego celu innych rodzajów prądu nie jest zabronione.

Chcielibyśmy Panią również poinformować, że w Polskim Komitecie Normalizacyjnym trwają prace nad nowelizacją Polskiej Normy z tego zakresu, gdzie przepisy zostaną zharmonizowane z Europejską Normą Nr 60335-2-86:2000. Interesujące Panią problemy są rozważane obecnie również w trakcie prac jakie trwają nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków chowu, hodowli i połowu ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie.

Niewłaściwe stosowanie wszystkich narzędzi rybackich do połowu ryb, w tym również elektrycznych narzędzi połowowych, zgodnie z art. 27 i 27a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. nr 66, póz. 750), podlega sankcjom karnym.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, że więcej informacji o wynikach badań na temat połowów ryb przy użyciu prądu elektrycznego można uzyskać w Instytucie Rybactwa śródlądowego w Olsztynie

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA DEPARTAMENTU

GŁÓWNY SPECJALISTA
Andrzej Kominek

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index do strony początkowej / to begin page