Raport Urzędu Ochrony Państwa

dotyczący zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym oraz ujawnionych w tym zakresie przestępstw w 1999 roku

Jak powszechnie wiadomo, ten raport "przez pomyłkę" został oficjalnie opublikowany około 01.04.2000 w internecie, aż się premier zdenerwował.
Skutek był taki, że ogłoszono, że odpowiedzialna osoba została ukarana dyscyplinarnie.
B.G.

W 1999 roku nie zaistniały poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a także przeszkody uniemożliwiające konsekwentną i suwerenną realizację strategicznych celów polityki zagranicznej RP. Niemniej jednak w ubiegłym roku Urząd Ochrony Państwa odnotował szereg niekorzystnych zjawisk i tendencji, które w konsekwencji mogą mieć negatywny wpływ na ogólny stan bezpieczeństwa Polski.

Do najistotniejszych z nich należą:

W zakresie zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa w 1999 roku UOP realizował postępowania przygotowawcze dotyczące:

przestępstw przeciwko bezpieczeństwu państwa, w tym:

Dynamika i kierunki rozwoju przestępczości w wyżej wymienionym obszarze zagrożeń kształtują się następująco:

W 1999 r. UOP, zgodnie ze swoją właściwością rzeczową, prowadził ogółem 237 postępowań przygotowawczych obejmujących łącznie 462 podejrzanych. Spośród tych spraw 148 to sprawy wszczęte po 1 stycznia 1999 r.

Śledztwa wszczęte w 1999 r. obejmowały 299 podejrzanych, spośród których 94 było tymczasowo aresztowanych. W postępowaniach tych stosowano także inne środki zapobiegawcze takie jak dozór policyjny oraz poręczenia majątkowe. W stosunku do 8 podejrzanych wydano postanowienie o poszukiwaniu listem gończym. W analizowanym okresie organy wymiaru sprawiedliwości uchyliły tymczasowe aresztowanie zamieniając je między innymi na dozór Policji, na poręczenie majątkowe lub na poręczenie osoby godnej zaufania.

W 1999 r. na ogólną liczbę 237 prowadzonych postępowań karnych zakończono 129 spraw (obejmujących 229 podejrzanych), z tego skierowaniem do prokuratury wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia - 61 (przeciwko 138 podejrzanym). Umorzono 29 śledztw (przeciwko 21 podejrzanym), 35 zawieszono (przeciwko 43 podejrzanym), 4 sprawy przekazano innym organom ścigania (przeciwko 27 podejrzanych).

Na podstawie materiałów uzyskanych przez jednostki UOP po 1.01.1999 r. wszczęto 73 śledztwa, z czego: w wyniku pracy pionu śledczego - 32 sprawy, pionu ochrony ekonomicznych interesów państwa - 35, kontrwywiadu - 2 i wywiadu - 4.

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index do strony początkowej / to begin page