O projekcie nowego rozporządzenia o rybactwie śródlądowym

Dostałem do zaopiniowania z Ministerstwa Środowiska projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków chowu, hodowli i połowu ryb oraz połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
W projekcie są nastepujące przepisy:

1. Rybackimi narzędziami połowowymi są narzędzia: (...) elektryczne, a także ich części, służące do połowu ryb przy pomocy prądu elektrycznego.

par. 10. 1. Połów ryb narzędziami elektrycznymi dokonywany jest przy użyciu prądu elektrycznego stałego lub impulsowego.
2. Pole elektryczne wytwarzane przez narzędzia elektryczne służące do połowu ryb nie może oddziaływać na złowione i przetrzymywane w pobliżu tych narzędzi ryby żywe.
3. Połowu ryb przy użyciu prądu elektrycznego mogą dokonywać osoby, które odbyły szkolenie i zdały egzamin w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

11.07.2001

============================== Great Seal of
Gdansk with mediewian ship

index do strony początkowej / to begin page