Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 48 regulaminu Sejmu

                                        

                                                            

                   USTAWA

               z dnia 22 lipca 1999 r.

                    

                o języku polskim

                    

Język polski jest dobrem kultury narodowej i wyrazem narodowej tożsamości.

Ochrona języka polskiego jest obowiązkiem wszystkich organów Rzeczypospolitej

Polskiej i powinnością jej obywateli.

                    

                  Rozdział 1

                 Przepisy ogólne

                    

                   Art. 1.

Przepisy ustawy dotyczą używania i ochrony języka polskiego w działalności

publicznej oraz w obrocie prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej.                   Art. 2.

Język polski jest językiem urzędowym:

  1) konstytucyjnych organów państwa,

  2) organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w

   zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne,

  3) terenowych organów administracji publicznej,

  4) instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych,

  5) organów, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt. 1 i

   pkt 3, powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów

   państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne,

  6) organów samorządu innego niż samorząd terytorialny oraz organów

   organizacji społecznych, zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów

   wykonujących zadania publiczne.

  

                   Art. 3.

1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:

  1) dbaniu o poprawne używanie języka,

  2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji,

  3) upowszechnianiu wiedzy o nim i doskonaleniu sprawności językowej,

  4) promocji języka polskiego w świecie,

  5) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą, w tym

   organizowaniu egzaminów państwowych z języka polskiego.

2. Do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej

 oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze

 rozporządzenia, zasady prowadzenia egzaminów państwowych z języka polskiego

 dla cudzoziemców ubiegających się o urzędowe poświadczenie jego znajomiości.

                    

                  Rozdział 2

              Używanie języka polskiego

                    

                   Art. 4.

1. Podmioty wykonujące zadania publiczne w Polsce dokonują wszelkich czynności

 urzędowych w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oświadczeń składanych organom, o

 których mowa w art. 2.

                    

                   Art. 5.

Umowy międzynarodowe zawierane przez Rzeczpospolitą Polską sporządza się w

języku polskim, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

                    

                   Art. 6.

1. Języka polskiego używa się w obrocie prawnym w Polsce pomiędzy podmiotami

 polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Dotyczy to w

 szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy pisanej i mówionej,

 instrukcji obsługi, informacji o właściwościach towarów i usług, warunków

 gwarancji, etykiet towarów, faktur, rachunków i pokwitowań.

2. Posługiwanie się w obrocie prawnym w Polsce wyłącznie obcojęzycznymi

 określeniami, z wyjątkiem nazw własnych, jest zakazane.

3. Towary i usługi zawierające opisy obcojęzyczne oraz obcojęzyczne oferty i

 reklamy wprowadzane do obrotu prawnego, o którym mowa w ust. 1, muszą

 jednocześnie posiadać polską wersję językową.

                    

                   Art. 7.

1. Umowy, których wykonanie ma nastąpić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 zawierane z podmiotami polskimi oraz umowy zawierane przez podmioty mające

 siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce sporządza się w języku polskim.

2. Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję lub wersje obcojęzyczne.

 Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, podstawą wykładni takiej umowy jest

 jej wersja polskojęzyczna.

3. Do umów zawartych z naruszeniem ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio art. 74

 1 zdanie pierwsze oraz art. 74 2 Kodeksu cywilnego.                   Art. 8.

Język polski jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów i prac dyplomowych

w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów, w państwowych i

niepaństwowych szkołach wyższych oraz w placówkach oświatowych i innych

instytucjach edukacyjnych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.                   Art. 9.

1. Napisy i informacje w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej, a

 także przeznaczone do odbioru publicznego oraz w środkach transportu

 publicznego sporządza się w języku polskim.

2. Nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na

 język obcy w wypadkach i granicach określonych w rozporządzeniu ministra

 właściwego do spraw administracji publicznej.

                    

                  Art. 10.

Przepisy art. 4-6 oraz art. 8 i art. 9 nie dotyczą:

  1) nazw własnych, o ile nie mają odpowiednika w języku polskim,

  2) obcojęzycznych dzienników, czasopism, książek oraz programów

   komputerowych,

  3) działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, szkół i klas z obcym

   językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków

   obcych, a także nauczania innych przedmiotów, jeżeli jest to zgodne z

   przepisami szczególnymi,

  4) działalności naukowej i artystycznej,

  5) zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej,

  6) znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i

   usług.

                    

                  Rozdział 3

        Ochrona języka polskiego oraz zasady postępowania

                    

                  Art. 11.

1. Instytucją opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka polskiego jest

 Rada Języka Polskiego, zwana dalej “Radą”, działająca jako komitet problemowy

 w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii

 Nauk (Dz.U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943).

2. Nie rzadziej niż co dwa lata Rada przedstawia ministrom właściwym do spraw

 kultury i do spraw oświaty i wychowania oraz Prezesowi Polskiej Akademii Nauk

 pisemną opinię o stanie ochrony języka polskiego w rozumieniu art. 3.                  Art. 12.

1. Rada, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury, ministra właściwego

 do spraw oświaty i wychowania, Prezesa Polskiej Akademii Nauk lub z własnej

 inicjatywy wyraża, w drodze uchwały, opinie o używaniu języka polskiego w

 działalności publicznej i obrocie prawnym oraz ustala zasady ortografii i

 interpunkcji języka polskiego.

2. Towarzystwa naukowe, stowarzyszenia twórców i szkoły wyższe mogą zwracać się

 do Rady w sprawach używania języka polskiego.                  Art. 13.

1. Każdy organ, o którym mowa w art. 2, może zasięgnąć opinii Rady w wypadku

 wystąpienia w toku czynności urzędowych istotnych wątpliwości dotyczących

 użycia języka polskiego.

2. Producent, importer oraz dystrybutor towaru lub usługi, dla których w języku

 polskim brak jest odpowiedniej nazwy, może wystąpić z wnioskiem do Rady o

 udzielenie opinii co do odpowiedniej formy językowej dla oznaczenia tego

 towaru lub usługi.                  Rozdział 4

                 Przepisy karne

                    

                  Art. 14.

1. Kto narusza obowiązki określone w niniejszej ustawie podlega karze grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w ust. 1, można orzec

 nawiązkę nie wyższą niż 100 000 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Promocji

 Twórczości ustanowiony na podstawie art. 111 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz.83 i Nr 43, poz. 170

 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554).

                    

                  Rozdział 5

       Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

                    

                  Art. 15.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. Nr

7 poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r, Nr 106, poz.

496 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 18 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

   “5. Nadawcy dbają o poprawność języka swoich programów i przeciwdziałają

    jego wulgaryzacji.”;

2) w art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt. 6a w brzmieniu:

   “6a) upowszechnianie wiedzy o języku polskim.”.                  Art. 16.

Traci moc dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku

urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz.U. Nr 57, poz.

324).                  Art. 17.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


Wersja finalna ustawy jest tu.