USTAWA z dnia 24 pazdziernika 1974 r. Prawo wodne.

Fragmenty

(Dz. U. Nr 38, poz. 230; zm.: Dz. U. z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz.139, Nr 35, poz.192, z 1990 r. Nr 34, poz.198, Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz.131, Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz.189, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243)

....

Art.11.1. Wlasciciel gruntu obowiazany jest umozliwic dostep do wody, pozostawic przejscie lub przejazd dla swobodnego ruchu wzdluz wod, pozwolic na wykonywanie rybactwa i wedkarstwa, przybijanie i przymocowywanie do brzegów statków i tratew, ustawianie znaków zeglugowych oraz wykonywanie robót konserwacyjnych, jezeli przepisy szczególne nie stanowia inaczej.

2. Przejscia, przejazdy oraz miejsca przeznaczone do stalego korzystania z gruntów dla celów okreslonych w ust.1 ustala za odszkodowaniem:

1) naczelnik powiatu (4) - w stosunku do wód zeglownych oraz morskich wód wewnetrznych,

2) naczelnik gminy (5) - w stosunku do innych wód powierzchniowych.

3. Odszkodowanie za przejscia, przejazdy i miejsca przeznaczone do stalego korzystania z gruntów ustalone w zwiazku z powszechnym korzystaniem z wód, wyplacane jest ze srodków budzetu Panstwa; w pozostalych wypadkach odszkodowanie obciaza zaklad, na którego wniosek dokonano ustalen, o których mowa w ust. 2.

...

Rozdzial 2

Powszechne korzystanie z wód.

Art. 47.1. Korzystanie z wód powierzchniowych, stanowiacych wlasnosc Panstwa, z wyjatkiem wód w rowach oraz w stawach i innych zbiornikach wodnych przeznaczonych do hodowli i chowu ryb, dozwolone jest z mocy prawa kazdemu. Powszechne korzystanie z wód dotyczy równiez morza terytorialnego.

2. Wojawoda moze dla zaspokojenia niezbednych potrzeb spolecznych wprowadzic powszechne korzystanie z wód innych niz okreslone w ust.1.

3. Osobie poszkodowanej w zwiazku z wprowadzeniem powszechnego korzystania z wód wojewoda przyzna odszkodowanie.

4. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia sie z uplywem trzech lat od ujawnienia szkody.

Art. 48.1. Powszechne korzystanie z wód sluzy do zaspokojenia potrzeb osobistych i gospodarstwa domowego lub rolnego bez stosowania urzadzen specjalnych oraz do wypoczynku i uprawiania turystyki, sportów wodnych i wedkarstwa.

2. Wydobywanie zwiru, piasku i innych materialów w granicach powszechnego korzystania z wód moze sie odbywac w miejscach wyznaczonych przez naczelnika powiatu (24).

3. Powszechne korzystanie z morskich wód wewnetrznych i z morza terytorialnego nie obejmuje wydobywania z tych wód zwiru, piasku i innych materialów oraz wycinania roslin.

---

(4),(5) - obecnie rejonowy urzad rzadowej administracj ogólnej

(24) Obecnie: rejonowy urzad rzadowej administracji ogólnej.

Great Seal of Gdansk with mediewian
ship==============================

http://www.jastra.com.pl/!plan.htm
do strony poczatkowej / back to begin page