Klub Płetwonurków "Neptun" Logo klubu Neptun

Gdańsk 80-208, ul. Kopernika 16

Gdańsk, 07.12.2000

Komitet Założycielski stowarzyszenia Klub Płetwonurków "Neptun"
80-162 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 202a

Do: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dotyczy: Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Szanowni Państwo,

Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach zawiera dużo ładnych stwierdzeń na samym początku:

Art. 1. 1.  Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.
2. Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób.
 Art. 2. 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Ale potem przychodzi życie:

Art. 3. 1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

Nasz Klub wywodzi się z Klubu Płetwonurków "Neptun" przy Biurze Okręgowym Ligi Obrony Kraju w Gdańsku. Do osobnej rejestracji skłoniła nas decyzja Rady Miasta Gdańska, która postanowiła finansować organizacje sportowe mające siedzibę w Gdańsku. To dla nas jest zrozumiałe.

Nasz problem polega na tym, że wśród naszych członków są i dorośli i dzieci.
Zwyczajowo, zgodnie zresztą ze statutem Ligi Obrony Kraju, nasze dzieci miały prawo do głosowania na naszych walnych zebraniach, przy czym bierne prawo wyborcze miały od 16 lat. Z drugiej strony, w naszym regulaminie nie dopuszczaliśmy, by prezes lub skarbnik byli niepełnoletni.

Przy próbie rejestracji nowego statutu spotkał nas szok z powodu szczególnie Art. 3.3.: czy naprawdę musimy odbierać naszym dzieciom prawo głosu na naszym walnym zebraniu członków?

Zawsze uważaliśmy, że jak młody / młoda przetrwa procedury demokratyczne i będzie przytomnie głosować, to tylko może być z tego pożytek.
Jakie "interesy bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób" byłyby przez to naruszone?

Bardzo proszę o komentarz.

Proszę o ewentualne rozważenie inicjatywy ustawodawczej, by w punktach Art.3.2 i Art.3.3 dopisać wyrażenie "o ile statut stowarzyszenia nie stanowi inaczej".

Z Poważaniem,

W imieniu Komitetu Założycielskiego,

Barbara Głowacka


Wyślij maila do nas kontakt: klubneptun@poczta.onet.pl

Powrót Powrót do strony głównej: http://republika.pl/klub_neptun